пʼятницю, 26 серпня 2022 р.


Вивчаємо і діємо

 


ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації вивчення курсів духовно – морального спрямування у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (відповідно до додатку №9)

Предмет «Основи християнської етики» може вивчатись за рахунок інваріантної складової. У початковій школі, а також у 7–11 класах курси духовно-морального спрямування можуть вивчатись за рахунок варіативної складової. Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286, духовно-моральне виховання є однією з основних складових національно-патріотичного виховання; формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей Українського народу. Розвиток духовності і моральності у суспільстві визначаються як одна з актуальних потреб у сфері національно-патріотичного виховання; а впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання зазначено як один з основних напрямів досягнення мети Стратегії.

Курси духовно-морального спрямування є дисциплінами світоглядного, культурного та освітньо - виховного спрямування. Вони не є вченням віри, не включають релігійних обрядів, не ставлять за мету залучення до певної конфесії.

Викладання предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві. Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти можливе за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. При цьому просимо враховувати ситуацію, коли не всі діти відвідують зазначені курси. У такому випадку ці заняття повинні бути в розкладі першим або останнім уроком. Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших Церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо. Предмети духовно-морального спрямування слід викладати в тісній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмета.

Європейський Центр ім. Вергеланда разом із Радою Європи розробив посібник «Дороговкази. Політика і практика вивчення релігій і нерелігійних світоглядів в інтеркультурній освіті», мета якого – допомогти розробникам освітньої політики, школам, педагогічним навчальним закладам, а також усім іншим учасниками освітнього процесу втілити Рекомендації СМ/Rec(2008)12 Комітету Міністрів країн-членів Ради Європи з релігій і нерелігійних переконань в інтеркультурній освіті в життя в конкретних державних, регіональних та місцевих контекстах. Посібник доступний за посиланням: https://scho ols-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-prav-liudyny-ta-aktyv noi-uchasti-dlia-molodi/dorogovkazi).

Етика як шкільний предмет у 5–6 класах сприяє усвідомленню учнем/ученицею важливих аспектів людських взаємовідносин у родині, найближчому оточенні, колективі, спільноті, у різних ситуаціях реального життя, дає можливість зрозуміти суть і природу духовних цінностей, їх роль у здійсненні кожною людиною морального вибору, розв’язанні життєвих проблем. Метою навчання «Етики» як складника соціальної та здоров'язбережувальної освітньої галузі є розвиток доброчесної, відповідальної та виваженої поведінки, що відповідає моральним цінностям і орієнтирам особистості, формування в учня/учениці навичок гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії та спілкування, морального ставлення до інших. Викладання етики забезпечуватимуть такі програми:


Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.)

Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Ашортіа Є.Д., Бакка Т.В.,Желіба О.В., Козіна Л.Є., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.)

Курс морального спрямування “Вчимося жити разом. 5-6 класи” середньої освіти забезпечуватиме програма за редакцією (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.)

  Курс «Культура добросусідства» для 5–6 класів є складником наскрізного курсу «Культура добросусідства», програми якого розроблені для різних ланок освіти – від дошкілля до освіти дорослих. Він спрямований на розвиток освіти впродовж життя, демократизацію освітнього середовища, підтримку міжкультурної і миротворчої освіти та широкої соціальної інклюзії в Україні (автори – укладачі програми Араджионі М.А., Козорог О.Г., Лебідь Н.К., Потапова В.І., Унгурян І.К.)”

У 5 класі вивчатиметься предмет «Етика» (Модельна навчальна програма

ДУХОВНІСТЬ   І МОРАЛЬ  В  ЖИТТІ  ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА (Автори: Жуковський В. М.,Сіданіч І. Л., Грищук Д. Г., 

                        Губеня І. І., Лахман Н.М.)

  
Немає коментарів:

Дописати коментар