пʼятниця, 26 березня 2021 р.

 

                                Оцінювання та поцінування

                               уроку зарубіжної літератури

                               та основ християнської етики


 З метою активізації знань про аналіз навчального заняття,оновлення новими відомостями 25 березня проведено шосте освітнє трансфер – містечко інноваційних можливостей «Оцінювання навчального заняття» для вчителів основ християнської етики та зарубіжної літератури.

Сучасний учитель — людина, яка веде за собою, створює настрій, спонукає до дії, яка поруч із учнями й водночас дещо попереду; людина, яка вміє вислухати, порадити, здатна визнати свої помилки; людина, яка не зупиняється на досягнутому, навчається у старших і прислухається до думок молоді, аналізує, творить; людина, яка просто живе, живе так, як вимагає того сучасний світ. Байдужому, лінивому, зарозумілому не бути вчителем, бо із ним учням нецікаво.


         А за сучасних умов, умов гуманізації та демократизації освіти, вимоги до педагогів значно підвищено.                                                      

         Аналіз власної діяльності, спілкування — це основний засіб, який педагог практично використовує щодня, оцінює те, як йому вдалося провести урок, свої досягнення та недоліки, емоційний стан, рівень своєї впевненості й багато чого іншого. Під час такого аналізу вчитель досліджує власну особу, визначає свої переваги та недоліки,формує траєкторію саморозвитку.

          

  Особливу увагу слід приділяти формуванню загальнолюдських компетентностей. На кожному уроці потрібно працювати так, щоб діти усвідомили, що усе життя людині доводиться обирати між істиною і неправдою, між світлом і мороком, між правильним і неправильним, між добром і злом. Тому виховання  духовності не може бути повним без вивчення Біблії, проведенням паралелей між художнім твором і біблійними образами.

 

                                                                           БЛАНК*

спостереження за навчальним заняттям

 

 

Дата проведення                                                       Клас                                                                   

Предмет (курс)                                                                                                                                     

Кількість учнів у класі                                      , з них присутні                                    

Кількість дітей з особливими освітніми потребами                        , з них присутні                    

Тема                                                                                                                                                      

Інструктаж з питань безпеки життєдіяльності (за потреби):

так

ні

 

1.  Розвиток і формування ключових компетентностей

 

Ключова компетентність

Так

Примітки

Спілкування державною мовою

 

Спілкування іноземними мовами

 

Математична грамотність

 

У галузі природничих наук

 

Екологічна

 

Інформаційно-комунікаційна

 

Навчання упродовж життя

 

Громадянська

 

Культурна

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

2.  Робота учнів під час навчального заняття

всі учні працювали із зацікавленням, співпрацювали між собою

більшість учнів працювала

переважна більшість учнів була пасивною (монолог педагога переважав над діалогом з учнями)

усі учні були пасивними, не залучались до роботи (домінував монолог педагога)

 

3.  Оцінювання діяльності учнів під час навчального заняття

 

Діяльність учителя

Так

Примітки

Оцінює навчальні досягнення учнів, спираючись на

розроблені критерії

 

Оприлюднює критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

Надає учням час на обдумування відповіді

 

Супроводжує відповідь учня уточнювальними запитаннями

 


 

Діяльність учителя

Так

Примітки

Забезпечує зворотний зв’язок щодо якості виконання

(виконаного) завдання

 

Спрямовує оцінювання навчальних досягнень на

індивідуальний поступ учня

 

Використовує прийоми самооцінювання і

взаємооцінювання учнів

 

Відзначає досягнення учнів, підтримує в них бажання

навчатися

 

Добирає домашнє завдання, спрямоване на оволодіння ключовими компетентностями, озвучує

критерії його оцінювання

 

 

 

4.   Спрямованість    навчального     заняття    на     формування     суспільних цінностей

 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Спрямовує зміст навчального матеріалу на виховання в учнів: патріотизму, поваги до державної мови,

культури, закону

 

 

Реалізує наскрізні змістові лінії:

·        екологічна безпека та сталий розвиток

·        громадянська відповідальність

·        здоров’я і безпека

·        підприємливість і фінансова грамотність

 

 

 

Розвиває в учнів

загальнолюдські цінності (соціальну

емпатію, толерантність, інклюзивну культуру тощо)

 

 

навички співпраці та культуру командної

роботи

 

 

5.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), облад- нання, засобів навчання

 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Використовує

ІКТ, що дають учням змогу оволодіти

ключовими компетентностями

 

електронні освітні ресурси

 

медіаресурси з навчальною метою

 

мережу Інтернет для пошуку навчальної

інформації, виконання онлайнзавдань тощо

 

обладнання та засоби навчання для активізації

навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

6.  Комунікація з учнями

 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Співпрацює з учнями на засадах партнерства

 

Вислуховує та сприймає думки учнів, їх точку зору

 


 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Застосовує особистісно орієнтований підхід

 

Дотримується принципів академічної доброчесності

 

 

7.  Організація роботи з учнями з особливими  освітніми потребами  (за наявності таких)

 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Планує роботу з урахуванням індивідуальних потреб учнів

 

Адаптує (модифікує) зміст навчального матеріалу до індивідуальних освітніх можливостей учнів

 

Використовує спеціально розроблені завдання та залучає учнів до спільної роботи

 

Дотримується     відповідності      темпу     навчального заняття індивідуальним навчальним можливостям

учнів

 

 

Забезпечує корекційну спрямованості освітнього процесу

 

Конструктивно співпрацює з асистентом вчителя (асистентом дитини)

 

Використовує корекційні (дидактичні) засоби навчання під час роботи з учнями, які мають особливі

освітні потреби

 

 

 

8.   Досягнення    мети,    реалізація    завдань    та    очікуваних    результатів навчального заняття, мотивація до навчання:

мета чітко простежується протягом заняття; воно спрямоване на розвиток ключових компетентностей, набуття життєвого досвіду та/або вміння його застосувати в різних ситуаціях, формулювати завдання, самостійно приймати рішення; учні вмотивовані до навчально-пізнавальної діяльності;

мета чітко простежується протягом заняття; воно спрямоване на розвиток ключових компетентностей, містить прикладне спрямування; учитель мотивує учнів до навчально-пізнавальної діяльності;

мета і завдання спрямовані на відтворення знань, заучування матеріалу підручника; учитель не мотивує учнів до оволодіння ключовими компетентностями;

мета заняття не простежується, його зміст не відповідає освітній програмі та календарно-тематичному плану учителя.

 

Прізвище, імʼя та по батькові (за наявності) особи, яка проводила перевірку                        


Посада                                                                                                                                                   

Дата                                                                              Підпис