понеділок, 31 січня 2022 р.

 

         Сучасний підручник як провідний засіб реалізації  

                НУШ на уроках зарубіжної літератури

 

        

Зарубіжна література є складником мовно- літературної освітньої галузі. Згідно із пропонованою модельною навчальною програмою «Зарубіжна літе
-ратура» вивчається окремо як самостійний і самодостатній предмет, що має унікальну неперервну традицію викладання (з 1991 р.) в умовах Незалеж-ності і сприяє її утвердженню.                                                                          Предмет «Зарубіжна література» відіграє важливу роль у системі мов-но-літературної освіти. Насамперед тому, що за допомогою найкращих тво-рів світового красного письменства він відкриває українському школяреві розмаїття культур різних країн, складність і багатогранність людських сто-сунків та почуттів, історію духовного розвитку людства, відображену в літе-ратурних творах.

       Мета предмета «Зарубіжна література» для адаптаційного циклу (5–6 класи) полягає в тому, аби забезпечити перехід учнів на новий, складніший рівень осмислення художніх творів, ознайомити їх з низкою творів, які належать до літературного канону зарубіжної літератури і водночас зберегти та розвинути інтерес до читання, що був закладений в початковій школі.

      Учителі зарубіжної літератури міста мали змогу зустрітись з авторкою підручника «Зарубіжна література. 5 клас» Міляновською Ніною та обгово-рити основні його аспекти.

    Підручник наповнений новим баченням актуальної тематики та проблема-тики художніх текстів. Вражає глибока структурованість, методичний супро-від викладання предмету. Вдало підібрані ілюстрації до творів сприятимуть мотивації учнів до вивчення зарубіжної літератури, формуватимуть активних читачів. 

Фантазерчик, Знаюся і Згадайко - господарі підручника забезпечать нушенятам цікаві уроки - зустрічі з літературними героями.

Учителі зарубіжної літератури міста голосують за підручник Міляновської Н.Р.


 


           Роль класного керівника в організації ефективного і безпечного освітнього середовища

 

            Ми усі є свідками активізації таких негативних явищ серед учнівської


молоді, як насильство, кібертретирування, секстинг, булінг тощо, що

не може не викликати стурбованості й посиленої уваги широких кіл

громадськості, освітян, батьків у більшості країн світу.

           Цілком логічно, що виникає необхідність захистити, убезпечити, попе-

редити наслідки впливу на особистість несприятливих факторів і чинників. Особливо це актуально для освітнього закладу, адже будь-яке соціальне середовище, зокрема й освітнє, впливає на перебіг у ньому життєдіяльності людини, оскільки складається із сукупності матеріальних ресурсів, психологічних факторів, міжособистісних відносин. Дослідники, які вивчають коло проблем, пов’язаних з питанням психологічної безпеки освітнього середовища, вважають, що психотравмуючі ситуації прямо чи опосередковано впливають на фізичне і психічне здоров’я особистості. Зокрема, до психотравмуючих ситуацій у навчальному процесі освітнього закладу можна віднести:

X конфлікти у стосунках вчитель – учень, учень – учень, учень –

батьки тощо;

X проблема адаптації в освітньому середовищі;

X атмосфера конкуренції між однолітками;

X надмірна вимогливість педагогів тощо.

Що впливає на безпечне освітнє середовище?

1. Якість міжособистісних відносин позитивні фактори (довіра, доброзич-ливість, схвалення, толерантність); негативні фактории (агресивність, кон-фліктність, ворожість, маніпулятивність).

2.Захищеність в освітньому середовищі – оцінка відсутності насильства у всіх його видах, формах для всіх учасників освітнього простору.

3. Комфортність в освітньому середовищі – оцінка емоцій, почуттів та домі-нуючих переживань у процесі взаємодії дорослих

і дітей в освітньому сере-довищі закладу.

4. Задоволеність освітнім середовищем – задоволення базових потреб дитини у:

– допомозі та підтримці;

– збереженні та підвищенні її самооцінки;

– пізнанні та діяльності;

– розвитку здібностей і можливостей.

        Створення ефективної системи освіти є завданням складним і надзвичайно відповідальним. Тому для освітян важливо мати дієвий інстру-ментарій для цієї роботи. Ним може стати документ закладу «Кодекс безпечного освітньо-го середовища» (далі – КБОС).                                                                     Головною метою КБОС у закладі є навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії у навчально-виховному процесі, а також захист дітей від насиль-ства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників навчальних закладів).

Ці та інші питання організації ефективного і безпечного освітнього середовища класні керівники 5-8 класів обговорили на методичному кластері  «РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА».

Презентація ТУТ  https://docs.google.com/presentation/d/1hJnCcqQeP42v78RGQmc87S8lWOhYsjOH/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true