пʼятницю, 19 серпня 2016 р.

Філологічний Олімп

Міський комплексно – цільовий 
    проект  «Філологічний Олімп»
                                      (2016 – 2018н.р.)
       Мета проекту: розвивати педагогічну майстерність учителів зарубіжної літератури, запроваджувати елементи передового педагогічного досвіду; сприяти входженню молодих педагогів у професійну діяльність; здійснювати моніторинг навчально-виховної діяльності, створювати належні ефективні умови для професійного росту педагогів.

I. Смислова частина
        Динамічні зміни в житті України вимагають нового педагогічного бачен-ня та змін у напрямку професійного саморозвитку вчителя. Очевидно, що но-вий ритм роботи може з’явитися лише на основі співставлення досвіду, зрос-тання ділового тонусу педагогічних працівників, створення творчої атмосфе-ри, підвищення майстерності педагога.
       З уроку починається навчально-виховний процес, уроком і закінчується. Кожний новий урок – це сходинка у знаннях і розвитку учня, новий внесок у формування його розумової і моральної культури. В.Сухомлинський писав: „Урок – це дзеркало загальної й педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції.”
      Удосконалення форм проведення уроку, наповнення його інноваційним змістом з метою формування системи знань учнів,зацікавлення школярів ви-вченням зарубіжної літератури  через позакласні заходи ,науково – дослідни-цьку роботу – основне завдання вчителя.
        Участь у проекті  дасть можливість учителю зарубіжної літератури створити свій професійний стиль; стимулюватиме до пошуку інноваційних форм роботи; здійснювати педагогічний експеримент; узагальнювати самобутній досвід.
      
                                                        1                                                                                                          
ІІ. Кадрове забезпечення                                         
1.Ковальчук Л.М. – керівник  проекту ,методист ТКМЦНОІМ
2.Яциковська Н.Д. (ТЗОШ №28).
3.Міляновська Н.Р. (ТСШ №7).
4.Холодняк Н.В.(ТНВК – ШЛ №6).
5.Яблонська О.М. (ТЗОШ №10).
6.Яремко Г.Д. (НВК –ШЛ №15).
7.Гордій Н.В. (ТЗОШ №16).
8.Клименко М.В. (ТКГ).
                                                        
ІІІ. Організаційне забезпечення
Цільовий проект «Філологічний Олімп»  є складовою частиною річного плану роботи методиста. Творча група розробляє та здійснює цей проект, працюючи за власним планом роботи. Свої засідання творча група проводить один раз на семестр. Ведуться протоколи засідань. Контроль за виконанням даного проекту покладається на керівника проекту.

  ІV. Операційна частина                                    
1.Методичний фестиваль «Проблеми формування соціальної особистості в контексті виконання навчальних програм та державних освітніх стандартів із зарубіжної літератури .( ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  - 25 ). Жовтень,2016.
1.1.Літературно – мистецьке свято «Без коріння саду не цвісти».
1.2.Науково – практична конференція. « Особливості соціалізації особистості на уроках зарубіжної літератури в умовах євроінтеграції».
1.3.Літературний квест для учнів 9 -11 класів.
1.4.Захист літературних  учнівських  міні – досліджень (відповідно до вікової категорії):                                         
                                                                   2            
а) відпочиваю з книжкою (відгук  про прочитану книгу за шкільною програмою із зарубіжної літератури  для учнів 7 -9 класів);
б) лист літературному героєві (для 6 класів);
1.5.Зустріч з  літературними героями  (на базі міських бібліотек).

2. Панорама творчості «Ваша величність – УРОК» . Листопад 2017.
2.1.Конкурс молодих педагогів «Мій перший крок до зірок».
2.2.Дефіле нестандартних уроків.
2.3.Творча зустріч «методичні сенсації – анонси педагогічні».

3. Тиждень  молодого  вчителя  зарубіжної  літератури.  Березень,2017.
                                                                                                
4.З метою налагодження системи роботи вчителів зарубіжної літератури з питань розвитку зв*язного мовлення школярів :                     
-    створити творчу групу для розробки методичних рекомендацій, конспектів уроків з  розвитку зв*язного мовлення. (2017 -2018 н.р.)                     
-    провести семінар – тренінг « Сучасні підходи до формування системи роботи вчителя зарубіжної літератури з питань розвитку зв*язного мовлення школярів» .(2016 -2017 н. р.).
-    підготувати і провести майстер – клас «Я роблю це так» (показовий урок з розвитку зв*язного мовлення».(2017 – 2018 н.р.)
-    підготувати методичний посібник «Уроки розвитку зв*язного мовлення із зарубіжної літератури». (2017 – 2018 н.р.)

5. З метою розробки моделі професійного розвитку вчителя – словесни-ка,здатного сприймати нововведення та готового до активної роботи в      інноваційному освітньому просторі в умовах мінливого світу створити   Школу авторських ініціатив. Вересень,2016.                                 

                                                     3
6.Для реалізації завдань нових освітніх стандартів (8 клас) :
- організувати роботу семінару – тренінгу, на заняттях якого розглянути нові теми та  підходи до вивчення зарубіжної літератури;
- «Видавничій студії» підготувати методичний посібник із зарубіжної літератури (8,9 клас);
                                                 
V. Очікувані результати та практичне значення:
Цільовий розвиток компетентності та професіоналізму вчителя; формування індивідуального стилю роботи.
Сформоване інноваційно – інформаційне середовище,у якому вчитель – практик  може ефективно здійснювати теоретичну та практичну підготовку, підвищувати рівень професійної компетентності, розвивати педагогічну творчість.
Упровадження Проекту передбачає видання навчально – методичних посібників,рекомендацій.Методичні рекомендації

                                                   Зарубіжна література
У сучасний період розбудови незалежної України в колі цивілізованих країн викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах виконує особливу роль – формування світогляду учнів, які мають шанувати та примножувати національні цінності, усвідомлюючи себе важливою часткою світової спільноти. Літературна освіта забезпечує виховання нового покоління патріотів України, здатних віддано служити своїй державі, захищати її свободу та наполегливо працювати задля процвітання вітчизни.
Провідними завданнями вивчення зарубіжної літератури на сучасному етапі є:
•    формування гуманітарного простору для всебічного розвитку творчої особистості;
•    виховання патріотизму й національної самосвідомості учнів;
•    утвердження «свого», «рідного» і відкритість до здобутків інших країн, народів, національностей;
•    прилучення учнів до шедеврів вітчизняного та світового письменства;
•    розвиток у школярів стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя;
•    збагачення духовно-емоційного досвіду учнів, формування в них високої культури, моралі.
У 2016/2017 навчальному році  вивчення зарубіжної  літератури в  5-8-х класах здійснюватиметься за програмою:
 Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
У 9-х класах - за програмою: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь: Перун, 2005. Програми розміщені на офіційному сайті МОН: (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
У  класах з поглибленим вивченням філології – за програмою: Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням філології. 8-9 класи Програма розміщена на офіційному сайті МОН: (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
У 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 №1021 (офіційний сайт МОН - (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністерством, вміщено у збірниках: Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. 8–11 класи. Книга 1. Тернопіль: Мандрівець, 2011; Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 5 - 7 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ»; Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 8 - 11 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ» (лист МОН України від 29.05.2015                           № 14.1/12-Г- 333). Зарубіжна література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 р. зі змінами 2015-2016 рр.).  
Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти  викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах України у 2016-2017 н.р. має відбуватися на підставі особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісногопідходів.
Особистісно орієнтований підхід полягає в тому, що в центрі навчального процесу поставлено особистість сучасного учня (учениці), його (її) духовно-емоційний світ, ціннісні орієнтації та культурні потреби. Викладання зарубіжної літератури ґрунтується на засадах вільного мислення й пріоритетності читання художньої літератури в становленні особистості. Учні та вчитель є рівноправними партнерами в навчальному процесі, який побудований на підставі творчого діалогу, спільного пошуку, взаємоповаги й духовного єднання різних поколінь довкола збереження культурних надбань.  
Компетентнісний підхід реалізується через цілеспрямоване формування в учнів  ключових (загальних) компетентностей і предметної (літературної)  компетентності.
У процесі опанування учнями зарубіжної літератури мають формуватися такі ключові (загальні) компетентності:
громадянська (відчуття патріотизму, усвідомлення себе громадянином незалежної України, потреба служіння державі відданою працею);
загальнокультурна (збереження та примноження «свого», «рідного» і відкритість до здобутків інших народів, опанування культурного надбання світу);
навченість навчатися (прокладання та реалізація власної траєкторії навчання протягом життя: мотивація, оцінювання навчальних потреб, саморегуляція, удосконалення, подолання перешкод, упевненість та відповідальність у процесі навчання);
комунікативна (спілкування, застосування в різних ситуаціях знання мови (державної, рідної, іноземної) та здобутків світового письменства, використання ефективних способів взаємодії з людьми);
інформаційна (навички роботи з різними видами інформації, здатність використовувати різноманітні джерела (ресурси) та цифрові технології); 
творчо-критична (здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, виявляти проблеми, виробляти рішення, самостійно осмислювати світоглядні теорії та принципи у навчанні та професійній діяльності, бути критичним і самокритичним, виявляти творчий підхід до розв’язання завдань);
проектно-перспективна (уміння розробляти навчальні проекти, створювати презентації, визначати пріоритети та перспективи у навчальній діяльності та в житті).
Літературна (предметна) компетентність передбачає формування:
•    розуміння учнями літератури як невід’ємної частини національної і світової художньої культури;
•    усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу та місця в системі інших видів мистецтва;
•    знання літературних творів, обов’язкових для текстуального вивчення та варіативних (за вибором учителя та учнів), осягнення творів у єдності змісту та форми, виокремлення складників та художніх особливостей творів (на рівні сюжету, композиції, образів, поетичної мови, жанру тощо);
•    усвідомлення ключових етапів і явищ літературного процесу;
•    знання основних фактів життя і творчості видатних письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю вітчизняної та світової культури; 
•    оволодіння передбаченими програмою літературознавчими поняттями та їх застосування в процесі аналізу та інтерпретації художніх творів;
•    розуміння специфіки оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) та художнього перекладу твору (українською мовою);
•    знання українських перекладів творів зарубіжної літератури, імен перекладачів  та здобутків вітчизняної перекладацької школи;
•    формування читацького досвіду та якостей творчого читача, здібності до створення усних і письмових робіт різних жанрів;
•    уміння орієнтуватися у світі художньої літератури і культури, порівнювати літературні твори (в окремих компонентах і цілісно), оцінювати художню вартість творів. 
Діяльнісний підхід до вивчення зарубіжної літератури полягає в постійній мотивації та активізації читацької діяльності учнів, які мають сприймати художній твір не пасивно, а творчо-критично, висловлюючи власні враження, оцінки, роздуми, беручи участь у дискусіях, під керівництвом учителя і самостійно шукаючи матеріал, орієнтуючись у сучасному інформаційному просторі й використовуючи ІТ-технології для розширення кола читання. Читання і сприймання художньої літератури розглядається як активний діалог, творча діяльність, спрямована на виховання діяльної особистості, вироблення в неї моральної та суспільної позиції, пошуку свого місця в сучасному світі (на яскравих прикладах із творів красного письменства різних епох і народів).  
В основній школі викладання зарубіжної літератури забезпечує формування в учнів знань про специфіку художньої літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у літературному й культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності; формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури діалогу, розвиток критичного мислення, естетичних смаків особистості; формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти. В основній школі в учнів мають бути сформовані основні вміння та навички роботи з книжкою, з книжковими ресурсами бібліотек та Інтернету, які варто застосовувати для розширення кола читання дітей і підлітків. В основній школі потрібно заохотити учнів до читання художніх творів (бажано в повному обсязі), сприяти розвитку інтересу до класичної та сучасної літератури. 
У старшій школі викладання зарубіжної літератури забезпечує розвиток умінь і навичок орієнтуватися в потоці різноманітної інформації українською та іншими мовами (якими володіють учні), у світі класичної і сучасної літератури, користуватися сучасними інформаційно-комунікативними технологіями (Інтернет, дистанційне навчання тощо), здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти й відомості), застосовувати на практиці здобуті в процесі вивчення мови і літератури знання, набуті вміння й навички; удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, умінь дослідницької діяльності, розвиток художньо-образного мислення,  інтелектуальних і творчих здібностей учнів, а також їхньої емоційно-духовної сфери, естетичних смаків, загальної культури.
Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах передбачає врахування міжпредметних зв’язків (особливо із українською літературою, історією України та ін.), формування цілісної системи знань і уявлень про літературу як вид мистецтва і скарбницю гуманістичних цінностей, розвиток особистості учня як суб’єкта активної читацької діяльності, а також формування духовного світу громадянина України.
Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється українською мовою. Із метою поглиблення комунікативної компетентності варто використовувати художні твори іноземними мовами, які вивчають учні (англійська, німецька, французька та ін.). Порівняння оригіналів і перекладів (за умови належного володіння мовами) стимулюватиме мовну діяльність учнів, краще засвоєння української та іноземних мов.  
Особливої уваги потребує викладання зарубіжної літератури у 8 класі, яке у 2016/2017 навчальному році уперше здійснюватиметься за новою програмою (2012 р. зі змінами 2015/2016 рр.).
У 8 класі розпочинається новий етап літературної освіти – системного читання, тому головним об’єктом уваги стане перебіг літературного процесу від давнини до XVII століття (етап системного читання продовжиться в 9 класі). У 8 класі учні мають отримати цілісне уявлення про літературно-культурні епохи (античність, Середньовіччя, Відродження, бароко і класицизм), усвідомити їхні характерні ознаки, особливості розуміння краси в різні часи та в різних країнах, а також долучитися до визначних шедеврів словесності у межах епох, визначених програмою.
У 8 класі учні отримують уявлення про священні книги людства (Веди, Біблія, Коран) як пам’ятки культури, про їхню структуру, провідні образи, специфіку втілення у видах мистецтва. Вивчення священних книг має сприяти формуванню в учнів толерантного ставлення до людей різних віросповідань, а також розумінню глибинних витоків культури.
Обізнаність із золотим фондом літератури в найкращих українських перекладах має сприяти формуванню світогляду учнів, усвідомленню місця України на тлі світової культури, вихованню високої особистої культури.
Твори сучасних авторів Європи та США (запропоновані в програмі на вибір)  мають допомогти учням інтегруватися у XXI століття через культуру, познайомитися із сучасними підлітковими романами, замислитися над питаннями, що виникають у школярів у процесі дорослішання й вибору власного життєвого шляху.
У 8 класі учні дедалі більше залучаються до роботи з інформаційними ресурсами, творчо-проектної діяльності, групової роботи, діалогових форм   (дискусія, виступ перед аудиторією, виступ у блозі тощо). 
Вивчення зарубіжної літератури спрямоване на реалізацію головної мети української середньої школи на сучасному етапі – освіта для життя. Художня література має допомогти учням виробити моральні орієнтири, громадянську позицію і власну траєкторію подальшого життя, в якому книжки будуть вірними супутниками й порадниками.
Навчальна та методична література із зарубіжної літератури, рекомендована МОН, зазначена у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщені на офіційному сайті МОН.
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: журнали «Всесвітня література в школах України» , «Зарубіжна література в школах України», газету «Світова література» та ін.