середу, 31 серпня 2022 р.

Вивчаємо і діємо  №3                                                            


ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ УРОК

І.   ЕТАПИ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Коли діти виконали поставлене завдання (або опанували нову тему тощо), педагогу потрібно:

·        - проаналізувати разом із дітьми, що зроблено правильно;

·        - показати, які помилки та неточності допущені в роботі;

·        - дати рекомендації, що можна зробити, аби покращити результат;

·        - підказати (за потреби), яким шляхом можна піти, аби покращити результат.

                           

 Матеріали ТУТ: https://bogosvyatska.com/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82/ІІ.
Увага ! Збільшена тривалісь уроків під час онлайн-навчання

Наказом МОЗ від 01.08.2022 р. №1371 внесено зміни до санітарного регламенту МОЗ для шкіл. 

У змінах зазначено, що в умовах воєнного стану, для учнів, які перебуваючи за кордоном здобувають освіту у другу зміну, початок занять повинен бути не пізніше 16:00 години.

В умовах воєнного стану, для учнів 1-4 класів, які здобувають освіту перебуваючи за кордоном, допускається організація дистанційної форми навчання у другу зміну.

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

• 1-2 класів - 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 - по 20 хвилин;

• 3-4 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 30 хвилин, або 4 - по 20 хвилин;

• 5-6 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 35 хвилин, або 4 - по 25 хвилин;

• 7-9 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 40 хвилин, або 4 - по 30 хвилин, або 5 - по 25 хвилин;

• 10-11 класів - 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 - по 35 хвилин, або 5 - по 30 хвилин, або 6 - по 25 хвилин.


пʼятницю, 26 серпня 2022 р.


Вивчаємо і діємо

 


ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації вивчення курсів духовно – морального спрямування у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (відповідно до додатку №9)

Предмет «Основи християнської етики» може вивчатись за рахунок інваріантної складової. У початковій школі, а також у 7–11 класах курси духовно-морального спрямування можуть вивчатись за рахунок варіативної складової. Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286, духовно-моральне виховання є однією з основних складових національно-патріотичного виховання; формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей Українського народу. Розвиток духовності і моральності у суспільстві визначаються як одна з актуальних потреб у сфері національно-патріотичного виховання; а впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання зазначено як один з основних напрямів досягнення мети Стратегії.

Курси духовно-морального спрямування є дисциплінами світоглядного, культурного та освітньо - виховного спрямування. Вони не є вченням віри, не включають релігійних обрядів, не ставлять за мету залучення до певної конфесії.

Викладання предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві. Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти можливе за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. При цьому просимо враховувати ситуацію, коли не всі діти відвідують зазначені курси. У такому випадку ці заняття повинні бути в розкладі першим або останнім уроком. Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших Церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо. Предмети духовно-морального спрямування слід викладати в тісній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмета.

Європейський Центр ім. Вергеланда разом із Радою Європи розробив посібник «Дороговкази. Політика і практика вивчення релігій і нерелігійних світоглядів в інтеркультурній освіті», мета якого – допомогти розробникам освітньої політики, школам, педагогічним навчальним закладам, а також усім іншим учасниками освітнього процесу втілити Рекомендації СМ/Rec(2008)12 Комітету Міністрів країн-членів Ради Європи з релігій і нерелігійних переконань в інтеркультурній освіті в життя в конкретних державних, регіональних та місцевих контекстах. Посібник доступний за посиланням: https://scho ols-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-prav-liudyny-ta-aktyv noi-uchasti-dlia-molodi/dorogovkazi).

Етика як шкільний предмет у 5–6 класах сприяє усвідомленню учнем/ученицею важливих аспектів людських взаємовідносин у родині, найближчому оточенні, колективі, спільноті, у різних ситуаціях реального життя, дає можливість зрозуміти суть і природу духовних цінностей, їх роль у здійсненні кожною людиною морального вибору, розв’язанні життєвих проблем. Метою навчання «Етики» як складника соціальної та здоров'язбережувальної освітньої галузі є розвиток доброчесної, відповідальної та виваженої поведінки, що відповідає моральним цінностям і орієнтирам особистості, формування в учня/учениці навичок гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії та спілкування, морального ставлення до інших. Викладання етики забезпечуватимуть такі програми:


Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.)

Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Ашортіа Є.Д., Бакка Т.В.,Желіба О.В., Козіна Л.Є., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.)

Курс морального спрямування “Вчимося жити разом. 5-6 класи” середньої освіти забезпечуватиме програма за редакцією (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.)

  Курс «Культура добросусідства» для 5–6 класів є складником наскрізного курсу «Культура добросусідства», програми якого розроблені для різних ланок освіти – від дошкілля до освіти дорослих. Він спрямований на розвиток освіти впродовж життя, демократизацію освітнього середовища, підтримку міжкультурної і миротворчої освіти та широкої соціальної інклюзії в Україні (автори – укладачі програми Араджионі М.А., Козорог О.Г., Лебідь Н.К., Потапова В.І., Унгурян І.К.)”

У 5 класі вивчатиметься предмет «Етика» (Модельна навчальна програма

ДУХОВНІСТЬ   І МОРАЛЬ  В  ЖИТТІ  ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА (Автори: Жуковський В. М.,Сіданіч І. Л., Грищук Д. Г., 

                        Губеня І. І., Лахман Н.М.)

  
 

Вивчаємо і діємо

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році

КРОК 1

У 2022/2-23 навчальному році пріоритетними напрямами освітньої діяльності є:

·         продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти;

·         організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою агресією російської федерації на території нашої держави;

·         організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу;

·         посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки;

·         психологічна допомога учасникам освітнього процесу

 

У 2022/2023 навчальному році починається поетапне впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти, відповідно учні 5 класу переходять на нову модель навчання.

Заклад освіти здійснює вибір модельних навчальних програм з-поміж тих, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 (зі змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 10.08. 2021 р., № 898, від 29.09. 2021 р. № 1031, від 13.12.2021 р. №1358, від 02.02.2022 р. № 96, від 09.02. 2022р. № 143, від 11.04.2022 р. № 324). Гриф Міністерства, станом на 01 серпня 2022 року, надано 95 модельним навчальним програмам, що були розроблені до Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти.

Модельні навчальні програми на рівні закладу освіти мають бути конкретизовані у навчальні програми. На основі обраної модельної навчальної програми закладом освіти розробляється навчальна програма предмета, інтегрованого курсу (у тому числі білінгвальних курсів). Така програма має містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідною модельною навчальною програмою, розподіл навчальних годин на вивчення кожного тематичного блоку, опис видів навчальної діяльності.

Навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджуються педагогічною радою закладу освіти. Педагоги можуть розробляти навчальні програми курсів за вибором і навчальні програми предметів/інтегрованих курсів не на основі модельних навчальних програм. На основі навчальної програми предмета (інтегрованого курсу) вчитель складає календарно-тематичний план. Головним завданням для вчителя є врахування обов’язкових результатів навчання, визначених Держаним стандартом для адаптаційного циклу (5 – 6 класи), і надання змоги досягти запланованих результатів. Тому надзвичайно важливого значення набуває розподіл конкретних освітніх результатів, визначених Державним стандартом, у межах навчального року в 5 та в 6 класах.

Календарно-тематичне планування здійснюється вчителем у довільній формі і може бути об’єднано з навчальною програмою в один документ.

Для забезпечення цілісності освітнього процесу необхідно враховувати результати оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць в доборі змісту, форм і методів роботи для кожного уроку/заняття. Також важливо формувати в учнів уміння аналізувати власну роботу, власні результати навчання, визначати для себе подальші завдання. У кожний урок/заняття необхідно включати роботу з учнями за результатами оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють лише учневі/учениці, його/її батькам (іншим законним представникам).

 
четвер, 18 серпня 2022 р.

 Тема «Шляхи реалізації Нової української школи на уроках зарубіжної літератури у 5 класі» стала ключовою на зібранні вчителів зарубіжної літератури міста Тернополя. Разом з нами працювали запрошені на онлайн зустріч словесники з Могилів – Подільського району , Ямпільської міської ради, Вінницької області.

      Нова українська школа є школою радості, де читають найкращі книжки світу, де відкривають радість життя і пізнання. Прихід НУШ у 5 клас збігся з важким випробуванням – війною, яка зробила неабиякий відбиток на душах не лише дорослих, але й дітей. Як не зламатись?Не впасти під тягарем війни і залишитись Людиною? Ці та інші запитання стоять гостро перед кожним з нас. А перед педагогами, яким доручено дітей, особливо.

         Відповідно до Держстандарту їм надана академічна свобода: вибір модельних програм і підручників, створення власної програми і календарного планування, інструментарій формувального оцінювання. Кожен педагог обирає свій шлях досягнення очікуваних результатів.

     Настав час цілковитої перебудови мислення педагога, його діяльності. Складання навчальної програми вчителем – перший сміливий крок у реалізації запропонованих модельних програм. Тому під час зустрічі детально опрацювали структуру навчальної програми і календарне планування.

      Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів регламентовані наказом МОНу від 01 квітня 2022 року № 289 теж потребували поетапного тлумачення. Учасники зустрічі опрацювали інструментарій формувального оцінювання. Спробували створити сторінку в журналі «Оцінювання навчальних досягнень учнів».

    Зміни чекають дітей та їх вчителів на уроках зарубіжної літератури у 6-11 класах. Затверджено та надано гриф МОНу (наказ від 03 серпня 2022 року №698) програмі «Зарубіжна література 6-9 класи. Відповідно до оновленої програми виведено  творчість російських письменників.

    Учасники методичного кластеру, саме таку форму  роботи обрала,опрацювали елементи навчально – діяльнісних ігор на уроках словесності.

  Переконана, що високий професіоналізм вчителів зарубіжної літератури, їх життєва мудрість і любов до дітей сприятимуть успішному навчанню учнів у «Школі радості».

 Презентація ТУТhttps://docs.google.com/presentation/d/1tYYCaXkV0mYu6Bbs9Bkq3qs1mnFubZo6/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true


Рекомендації фаховим підрозділам (зарубіжна література) шкіл в умовах переходу до Нової української школи

І. Оновлення викладання предмету через:

- синтез  інноватики та традицій ( наскрізна цифровізація);

- роботу в режимі креативної педагогіки;

- організацію самопізнання, саморозвитку й самореалізації особистості учня у процесі освітньої діяльності;

- спрямованість на нове бачення змісту, цілей, педагогічних технологій,засобів контролю, оцінювання результатів навчання учнів.

ІІ.У викладанні зарубіжної літератури забезпечувати:

-         дотримання єдиного орфографічного і мовного режиму;

-         розвиток творчих здібностей, компетентностей і наскрізних умінь учнів;

-         упровадження освітніх інновацій, передового педагогічного досвіду;

-         формування читацьких інтересів школярів

 

ІІІ. В умовах дистанційного навчання використовувати цифрові сервіси та онлайн – інструменти, які урізноманітнюють освітній процес, створюють можливості для розвитку творчої активності учнів.

 

Компетентнісно – діяльнісний підхід до навчання є основою спроможності людини успішно жити та діяти в суспільстві

вівторок, 16 серпня 2022 р.

 


       Духовний розвиток здобувачів освіти:
                   
виклики сьогодення 

               та шляхи їх вирішення

  Напередодні  початку навчального 2022-2023 н. р. кожен із педагогів по – новому усвідомлює завдання, які породжені вимогами сьогодення. Зараз найважливішим є збереження фізичного і морально – духовного  життя дітей. Пригадались слова швейцарського аналітика Валеріо  Альбесетті «Немає кращої опіки, кращої програми для життя дитини, аніж добрі долоні і правда Євангелія». Можливо, скептично прочитає ці слова, а дехто задумається  над проблемами духовно – морального виховання власних дітей.

         Питання ролі духовно – морального виховання у формуванні гармонійного розвитку особистості школяра Нової української школи розглянули на серпневій методично – консультаційній зустрічі вчителі основ християнської етики та етики (5 клас).

                                                 Програма методичного кластера

з\п

 

 

                  Тема виступу

 

           Спікери

 

Регламент

1.

  Відкриття                                            

 

Литвинюк Галина Іванівна, директор

Тернопільського комунального методич-ного центру науково – освітніх технологій і моніторингу

 

 

3 хв.

2.

Благословення і привітання учасників методичного заходу

О.Іван Зозуля,голова комісії з питань освіти Тернопільсько- Зборівської Архиєпархії  УГКГ

 

3хв.

3.

Алгоритм педагогічної діяльності учителя основ християнської етики та етики у 5 класі НУШ

Ковальчук Любов Методіївна, консуль-тант ТКМЦНОІМ

10хв.

4.

Духовний розвиток здобувачів освіти: виклики сьогодення та шляхи їх вирішення

Сіданич Ірина Леонідівна, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти навчально – наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менедж-менту освіти» НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор

10хв.

5.

Презентація навчальної програми та посібника «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» для 5 класу НУШ

Рогова Олена Георгіїв-на, професор кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради, кандидат педагогічних наук

10 хв.

6.

Рекламно – інформаційний блок

 

3хв.

7.

Презентація навчально – методичного комплексу з основ християнської етики для 5 класу НУШ. Навчальна програма курсу за вибором, посібник з основ християнської етики

Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, про-фесор Національного університету «Острозька академія»

10хв.

8.

 

Павлова Оксана Вік-торівна,учитель – ме-тодист, учитель основ християнської етики, зарубіжної літератури КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №18 Ма-ріупольської міської ради, Донецької об-ласті, кавалер ордену святої великомучениці Катерини

10хв.

9.

Робочий зошит  як компонент навчально – методичного комплексу до вивчення основ християнської етики за навчальною програмою курсу за вибором «Основи християнської етики. 5-6 класи для ЗЗСО»

Мудрик Лілія Євгенів-на,консультант центру виховної роботи, захис-ту прав дитини та гро-мадянської освіти Тер-нопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

10хв

10.

 

Жаровська Ніна Вік-торівна,учитель української мови та літератури, основ хрис-тиянської етики Тер-нопільського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – правовий ліцей №2

10хв

11.

Посібник для вчителя. Особливості сучасного уроку основ християнської етики у НУШ на прикладі уроку «Ісус і діти». Вимоги до вчителя в контексті НУШ.

Самолюк Ганна Сте-панівна, вчитель основ християнської етики, заступник директора з навчально – виховної роботи опорного навчального закладу «Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

10хв.

12.

Траєкторія професійного розвитку вчителя основ християнської етики та етики (5 клас)

Бербека Василь Володимирович, член громадської ради при Міністерстві освіти, директор благодійного фонду «Живи Україно», магістр педагогічних наук, викладач предметів духовно – морального спрямування

 

10 хв.

 

Про значення такої зустрічі скажу словами Оксани Павлової («Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №18):
"Щиро вітаю всіх як представник Донеччини. Наша зустріч неймовірна подія. Народжується в єдності нова Всеукраїнська освітня спільнота з предметів духовно - морального спрямування. дякуємо Богові!"

Щиро вдячна усім виступаючим за підготовку програм, підручників, посібників. Надіюсь, що і в майбутньому наша співпраця буде плідною і результативною.

  Презентація ТУТ   https://docs.google.com/presentation/d/1WpnWi2bnGSXplUC9sZz8my9cRcpdYWW8/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вивчення основ християнської етики та етики у 5 класі спрямовувати на:

-       -  розвиток й активізацію пізнавальної діяльності учнів;

-       -  поєднання знань різних предметів для формування комплексу понять;

-      -   спонукати учнів до творчої самостійної діяльності щодо формування умінь і навичок;

-        - застосовувати активні та інтерактивні методи навчання;

-      -   створювати ситуації успіху;

-        - практикувати проблемні та дослідницькі методи навчання;